หน้าแรกอบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

[รุ่นที่ 2] การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

>> คลิกลงทะเบียนที่นี่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  1. แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)
  2. กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
  3. กิจกรรมที่ 2 การทำงานแบบมีทางเลือก วนซ้ำ และฟังก์ชัน
  4. กิจกรรมที่ 3 ลิสต์
  5. กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้งานไพทอน
  6. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขด้วย tkInter

จำนวนชั่วโมงเรียน 

16 ชั่วโมง 

เกณฑ์การผ่านการอบรม 

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 2 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 2 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั่วประเทศ 
  2. ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
  3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
  4. ผ่านการทดสอบก่อนเรียน 50% ขึ้นไป (สามารถทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง) 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยทำได้จำนวน 3 ครั้ง และต้องได้คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสามารถเข้าศึกษาในบทเรียนได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด