หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ฟรี 22 หลักสูตร ทดสอบผ่าน 70 % สามารถคลิกรับวุฒิบัตรได้ทันที !!! จัดทำโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ฟรี 22 หลักสูตร ทดสอบผ่าน 70 % สามารถคลิกรับวุฒิบัตรได้ทันที !!! จัดทำโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

***แจ้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนทราบ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้ง 22 หลักสูตรจำนวนมากทำให้ระบบสืบค้นวุฒิบัตรมีปัญหา ดังนั้นท่านที่เข้าอบรมจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้หลัง เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ** ทดสอบผ่าน 70% กลับมาดาวน์โหลดวุฒิบัตรหลังเที่ยงของวันถัดไป **!! โดยไม่ต้องส่งแบบทดสอบซ้ำ !!
(ดาวน์โหลดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อความสะดวกในการค้นหา)
>> ขั้นตอนการค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร <<

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำองค์กร (English Communication for Organization Leader)
 2. เทคนิค COACHING สำหรับผู้บริหาร
 3. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
 4. จิตอาสาสำหรับผู้บริหาร
 5. PLC สำหรับผู้บริหาร
 6. วิทยาการคำนวณสำหรับผู้บริหาร
 7. จิตศึกษา

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน

 1. PLC : Professional Learning Community สำหรับครู
 2. วิทยาการคำนวณสำหรับครู (ประถม ม.ต้น ม.ปลาย)
 3. ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่
 4. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 5. วิทยาการคำนวณครูปฐมวัย
 6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 7. ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expressions)
 8. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Leaning)
 9. โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย
 10. หลักสูตรปฐมวัย
 11. รูปแบบการสอนภาษาไทย
 12. รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 13. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู
 14. รูปแบบการสอนวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
 15. การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ในโรงเรียน
 16. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 17. การจัดทำสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 18. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับครู (English Language Basically for Teacher)
 19. การทำผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ
 20. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 21. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 22. Kaizen in office

หลักสูตรสำหรับนักเรียน

 1. คำ สำนวน และสุภาษิตไทย
 2. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
 3. สถิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์
 5. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch และภาษา Python
 6. การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี
 7. เพศวิถีศึกษา
 8. กีฬาไทยและกีฬาสากล
 9. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
 10. สืบสานตำนานเพชบุระ
 11. แนวทางการเข้าสู่อาชีพ
 12. ประวัติลูกเสือ
 13. จิตอาสา
 14. ระบบย่อยอาหาร

Post updated : 18/09/64
ที่มา : https://sites.google.com/a/esdc.go.th/xb-rm-xxnlin-sphp-phechrburn-khet-3/home

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด