หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ CEFR จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ CEFR จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง การทดสอบและการได้รับวุฒิบัตร

  1. แบบทดสอบ มีจำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  2. แบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ข้อคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีเฉลย
  3. ผู้ทำแบบทดสอบถูกต้อง 21 ข้อ (ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 70) จะได้รับวุฒิบัตรโดยอัตโนมัติ
    ทั้งนี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 สามารถทำข้อทดสอบซ้ำได้ จนกว่าจะผ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด