หน้าแรกข่าวการศึกษาคณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ. พ.ศ.2563-2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนด้าน Big Data ของ ศธ.

(17 พฤษภาคม 2564) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการทบทวน กำหนตกรอบการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2563 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการพัฒนาดิจิทัล ศธ. (MOE’s Digital Transformation) และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ทั้งในระดับผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา จนถึงระดับกระทรวง ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในกระทรวง สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ได้

อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quickwin) 1 ใน 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ. คือ “วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”

สำหรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ. กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “พัฒนาสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” โดยกำหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง 2) ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 3) พัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 4) ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบการแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ.” โดยปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งจะเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบงบประมาณด้าน ICT ของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในกรอบวงเงิน 79.165 ล้านบาท

ที่มา : ศธ.360 องศา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด