หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ !!! สถาบันพัฒนาครู สคบศ. รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา "หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning " จำนวน 10 รุ่น

อบรมออนไลน์ !!! สถาบันพัฒนาครู สคบศ. รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning ” จำนวน 10 รุ่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning


รุ่นที่ 1 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 2 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 3 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 4 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 5 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 6 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 7 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 8 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 9 -> ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 10 -> ดูรายชื่อ

สคบศ. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต : หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 รุ่น

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2. สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและ​บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 รายวิชา ​จำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้
– รายวิชาที่ 1 การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง
– รายวิชาที่ 2 การสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีชีวิตด้วย Liveworksheets จำนวน 9 ชั่วโมง
– รายวิชาที่ 3 การจัดการชั้นเรียน แบบ Active learning จำนวน 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติ
1. ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
3. เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานที่วิทยากรมอบหมาย
4. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

จำนวนรับสมัคร รุ่นละ 70 คน
รุ่นที่ 1 กำหนดการพัฒนา วันที่ 10 – 12 ม.ค. 67 (เต็ม)
รุ่นที่ 2 กำหนดการพัฒนา วันที่ 24 – 26 ม.ค. 67
รุ่นที่ 3 กำหนดการพัฒนา วันที่ 7 – 9 ก.พ. 67
รุ่นที่ 4 กำหนดการพัฒนา วันที่ 21 – 23 ก.พ. 67
รุ่นที่ 5 กำหนดการพัฒนา วันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 67
รุ่นที่ 6 กำหนดการพัฒนา วันที่ 6 – 8 มี.ค. 67
รุ่นที่ 7 กำหนดการพัฒนา วันที่ 13 – 15 มี.ค. 67
รุ่นที่ 8 กำหนดการพัฒนา วันที่ 20 – 22 มี.ค. 67
รุ่นที่ 9 กำหนดการพัฒนา วันที่ 3 – 5 เม.ย. 67
รุ่นที่ 10 กำหนดการพัฒนา วันที่ 24 – 26 เม.ย. 67

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด