หน้าแรกportfoliosโครงการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 : ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาวการศึกษา

PA กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
(ผอ.สพป.นฐ.เขต 2 และคณะ)เสริมทักษะการจัดการเรียนรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

(นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค)ทักษะการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และความท้าทายตามบริบทของสถานศึกษา
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

(ดร.ภารดี ผางสง่า และคณะ)ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อการออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน
(ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และคณะ)การสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21
(นายนพดล รัตนวิเศษรัตน์ และคณะ)การสร้างสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์
(ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์)My Gallery
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด