หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ !!! สถาบันพัฒนาครู สคบศ. รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา : หลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไชต์ด้วย Google Sites จำนวน 10 รุ่น

อบรมออนไลน์ !!! สถาบันพัฒนาครู สคบศ. รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา : หลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไชต์ด้วย Google Sites จำนวน 10 รุ่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไชต์ด้วย Google Sites

รุ่นที่วันที่อบรมลิงก์สมัครอบรมประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 115-16 ม.ค. 2567สมัครอบรม ดูรายชื่อ
รุ่นที่ 222-23 ม.ค. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 329-30 ม.ค. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 412-13 ก.พ. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 519-20 ก.พ. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 626-27 ก.พ. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 711-12 มี.ค. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 819-19 มี.ค. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 91- 2 เม.ย. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ
รุ่นที่ 1029-30 เม.ย. 2567สมัครอบรมดูรายชื่อ

หลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไซต์ ด้วย Google Sites สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักการสำคัญการดำเนินการตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้เรียนและประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมกัน “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit in the Digital Era) และกำหนดนโยบายและจุดเน้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ครูต้องมีการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนา ระบบราชการ ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize  Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาค ส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง  เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เว็บไซต์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญสำหรับ ทุกคน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าว การโฆษณาสื่อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญของการมีเว็บไซต์ เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และหากมีการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบสวยงาม ที่ค้นหาข้อมูลง่าย มีความน่าเชื่อถือ ก็จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การสร้างเว็บไซต์ให้สวยงาม และดึงดูดความสนใจ มีแพลตฟอร์ม และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง เว็บไซต์มากมาย เช่น WordPress, Joomla, Wix, Canva และ Google Sites เป็นต้น ซึ่ง Google Sites  เป็นแพลตฟอร์มของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการเขียน Code  และการออกแบบกราฟิก โดยใช้เครื่องมือที่มีมาให้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรวบรวม ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร และอื่น ๆ ไว้ในที่เดียวกัน มีความยืดหยุ่นที่สามารถ แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน นอกจากนี้Google Sites ยังเป็นแพลตฟอร์ม ออนไลน์หนึ่งที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ การจัดเก็บและการเสนอผลงาน การสร้างสื่อการเรียนรู้และสื่อ ประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ไฟล์ เสียง วิดีโอ และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร  ทางการศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  ของการสร้างเว็บไซต์ จึงได้จัดทำหลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไซต์ ด้วย Google Sites สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Google Sites และการออกแบบเว็บไซต์ 
2. สามารถออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites  

กลุ่มเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรการสร้างสรรค์เว็บไซต์ ด้วย Google Sites สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 รายวิชา จำนวน 12 ชั่วโมง (Online) ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 Google Sites มีอะไรจะบอก จำนวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 How to Google Sites ยังไงให้สวยเก๋ จำนวน 6 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 3 Presented by Google Sites จำนวน 3 ชั่วโมง 

วิธีการพัฒนา 
การพัฒนาตลอดหลักสูตร ใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย (ฝึกปฏิบัติ : 70 ทฤษฎี : 30) ดังนี้
1. บรรยาย 
2. สาธิตและยกตัวอย่าง 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. เรียนรู้ด้วยตนเอง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. Presentation 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. ใบความรู้ 
5. ใบงาน 
6. เว็บไซต์ต่าง ๆ

การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น ดังนี้ 
1. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ้นงาน และการนำเสนอ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วย ใฝ่เรียนรู้มีวินัย และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยผู้เข้ารับ การพัฒนาต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน ระดับดีขึ้นไป 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา  ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนา  

โครงสร้างการประเมินผลการพัฒนามีดังนี้ 

รายการ คะแนน เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา – ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา – ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.1 การทดสอบหลังการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 ชิ้นงาน 30 คะแนน
2.3 การนำเสนอ 20 คะแนน
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ – อยู่ในระดับดีขึ้นไป
รวม 60 คะแนน

ผลลัพธ์การพัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์เว็บไซต์เพื่อพลิกโฉมการศึกษา สู่ยุคดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด