หน้าแรกอบรมออนไลน์สคบศ. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

สคบศ. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา

โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้รับการพัฒนา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet)
 2. สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาแบบผสมผสาน Online และ Onsite แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 การเรียนรู้ในรูปแบบ Online
  • รายวิชาที่ 1 การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) (3 ชั่วโมง)
  • รายวิชาที่ 2 การใช้งานแอปพลิเคชันและการใช้งาน AI ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบอร์ดเกมส์ (3 ชั่วโมง)
 • ระยะที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ระยะที่ 3 การเรียนรู้ในรูปแบบ Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
  • รายวิชาที่ 3 วิธีคิดเชิงออกแบบจัดการเรียนรู้ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) (3 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา

 1. เป็นครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet / iPad)
 3. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาการพัฒนา

ระหว่างวันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2567

สถานที่

 • ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
 • ระยะที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • ระยะที่ 3 ดำเนินการพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนรับสมัคร

จำนวน 90 คน

กำหนดวันรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567

การประกาศรายชื่อ

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสิทธิ์ของคณะทำงานบริหารโครงการ
 2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ www.nidtep.moe.go.th ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3

 1. มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet / iPad) ต้องนำมาใช้ในการพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 2. คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3 ต้องส่งชิ้นงานต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผลงานทุกกรณี
 4. ผลการคัดเลือกชิ้นงานต้นแบบของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการพัฒนา

โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567
คณะทำงานคัดกรองชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
ดำเนินการพัฒนา
ระยะที่ 1 แบบ Online ผ่านระบบ Zoomวันที่ 6 กรกฎาคม 2567
ระยะที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2567
ส่งชิ้นงานต้นแบบเพื่อเข้าร่วมในระยะที่ 3วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
ระยะที่ 3 แบบ Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ กำหนดการในการพัฒนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด