หน้าแรกแบบทดสอบออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ " วPA ตำแหน่ง ครู " จัดทำโดย สพป.นฐ 1

แบบทดสอบออนไลน์ ” วPA ตำแหน่ง ครู ” จัดทำโดย สพป.นฐ 1

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

คำชี้แจง
แบบลงทะเบียนการรับเก๊ยรติบัตรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. แบบกรอกข้อมูลส่วนตัว
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา
*ผู้เข้ารับการพัฒนากรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากมีผลต่อการออกเกียรติบัตรของท่าน
** ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรของ สพป.นครปฐม เขต 1
ปีงบประมาณ 2565

ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบบ

ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบ

ที่มา : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นฐ 1

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด