หน้าแรกภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสภาพแวลดล้อม จูงใจให้ผู้เรียนสนใจและเกิดความตระหนักเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หนังสือราชการกำลังเตรียมการจัดส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเฉพาะชื่อที่สำคัญและใช้ทั่วไปเท่านั้นและชื่อเฉพาะหรือโครงการพิเศษต่างๆ ให้ใช้ชื่อตามหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดไว้แล้ว

1School Director : ผู้อำนวยการ
2Deputy Director, Academic Affairs : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3Deputy Director, Student Welfare : รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
4Deputy Director, General Administration : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
5Deputy Director, Student Affairs : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
6Deputy Director, General Administration And Finance : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
7Deputy Director, Budgeting And Planning : รองผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณและแผน
8Deputy Director, Human Resources : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
9Academic Department : ฝ่ายวิชาการ
10Student Welfare Department : ฝ่ายปกครอง
11General Administration Department : ฝ่ายธุรการ
12General Administration And Finance Department : ฝ่ายธุรการและการเงิน
13Budgeting And Planning Department : ฝ่ายงานงบประมาณและแผน
14Student Affairs Department : ฝ่ายกิจการนักเรียน
15Human Resources Department : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
16Kindergarten Section/ Early Years : แผนกปฐมวัย
17Primary Section : แผนกประถมศึกษา
18Secondary Section : แผนกมัธยมศึกษา
19Thai Language Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20Foreign Languages Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21Science Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22Mathematics Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23Health and Physical Education Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
24Arts Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25Social studies, Religion and Culture Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26Career and Technology Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27Kindergarten 1 (K1) : อนุบาล 1
28Kindergarten 2 (K2) : อนุบาล 2
29Kindergarten 3 (K3) : อนุบาล 3
30Primary 1 (P1) : ประถมศึกษาปีที่ 1
31Primary 2 (P2) : ประถมศึกษาปีที่ 2
32Primary 3 (P3) : ประถมศึกษาปีที่ 3
33Primary 4 (P4) : ประถมศึกษาปีที่ 4
34Primary 5 (P5) : ประถมศึกษาปีที่ 5
35Primary 6 (P6) : ประถมศึกษาปีที่ 6
36Secondary 1 (S1) : มัธยมศึกษาปีที่ 1
37Secondary 2 (S2) : มัธยมศึกษาปีที่ 2
38Secondary 3 (S3) : มัธยมศึกษาปีที่ 3
39Secondary 4 (S4) : มัธยมศึกษาปีที่ 4
40Secondary 5 (S5) : มัธยมศึกษาปีที่ 5
41Secondary 6 (S6) : มัธยมศึกษาปีที่ 6
42Arts Room : ห้องศิลปะ
43Meeting Room : ห้องประชุม
44Music Room : ห้องดนตรี
45Offices : สำนักงาน
46Library : ห้องสมุด
47Classroom : ห้องเรียน
48Computer Room : ห้องคอมพิวเตอร์
49Science Lab : ห้องปฏิบัติการ
50First Aid Room : ห้องปฐมพยาบาล
51Resource Center : ห้องแหล่งเรียนรู้
52Audio And Visual Aids Room : ห้องโสตทัศนูปกรณ์
53Counselling Office : ห้องแนะแนว
54Workshop : โรงฝึกงาน (ช่าง)
55Agricultural Plots : สวนเกษตร
56Gymnasium : โรงพลศึกษา
57Cafeteria/ Canteen : โรงอาหาร
58Playground : สนามเด็กเล็ก
59Swimming Pool : สระว่ายน้ำ
60Basketball Court : สนามบาสเกตบอล
61Football Field : สนามฟุตบอล
62Volleyball Court : สนามวอลเลย์บอล
63Toilets : ห้องน้ำ
64Ladies/ Women/ Female : ผู้หญิง
65Gentlemen / Men/ Male : ผู้ชาย
66Science Room : ห้องวิทยาศาสตร์
67Staff Room : ห้องพักครู
68Hall : หอประชุม
69Grand Hall : หอประชุมใหญ่
70Auditorium : หอประชุมใหญ่ (แบบโรงหนัง)
71School Zone : เขตโรงเรียน
72Drop-Off And Pick-Up Point : สถานที่จอดรถรับส่งนักเรียน
73Entrance : ทางเข้า
74Exit : ทางออก
75Bike Lane : ช่องจักรยาน
76Parking Lot : ที่จอดรถ
77Keep Left : เดินชิดซ้าย
78Keep Right : เดินชิดขวา
79Keep Clean : โปรดรักษาความสะอาด
80Keep off the Grass : ห้ามเดินลัดสนาม
81Keep Quiet : กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
82Do Not Litter : ห้ามทิ้งขยะ
83No Entry : ห้ามเข้า / ห้ามผ่าน
84No Parking : ห้ามจอด
85No Double Parking : ห้ามจอดซ้อนคัน
86Foods And Drinks are not Allowed / No Foods and Drinks : ห้ามนำอาหารเข้ามา
87Pets are not Allowed / No Pets : ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
88Smoking is not Allowed / No Smoking : ห้ามสูบบุหรี่
89Taking Photo is not Allowed / No Photos : ห้ามถ่ายรูป
90Mobile Phones are not Allowed / No Mobile Phones : ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
91Please Turn Off Your Mobile Phones : กรุณาปิดมือถือ
92No Cheating : ห้ามลอกข้อสอบ
93Do Not Disturb : ห้ามรบกวน
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด