หน้าแรกอบรมออนไลน์เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ "วันวิสาขบูชา บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ" ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “วันวิสาขบูชา บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ” ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

Visakha Bucha Day การทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

คำชี้แจง

บูรณาการสร้างสรรค์วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 3 มหัศจรรย์แห่งพุทธศาสนา

  1. ศึกษาเนื้อหาจากสื่อ
  2. ทำแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง e – mail ที่ท่านแจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
  4. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ที่มา : สพป. นครปฐม เขต 2

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด