หน้าแรกอบรมออนไซต์เปิดรับสมัคร "ครู" สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

โครงการจัดทำระบบพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.25422542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กล่าวไว้ ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการ ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ คือ ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถด้านการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่กล่าวมา มีความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้าง รูปแบบกระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะสำคัญ สำหรับการดำรงชีวิตในสังคม และนโยบาย สพฐ. ปี 66 ข้อ 3 ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาผู้บริหาร ให้มี “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ปรับบริบทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น“โค้ช” ที่อำนวยการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง มีจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญาณ ความเป็นครู

สมรรถนะหลักของครูในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะตามสาย ปฏิบัติงานในด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน ถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะครูดังกล่าว เป็นสำคัญที่ทำให้เกิด การสร้างผลผลิตหรือผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเรียนรู้ เข้าใจหลักการ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ที่มีความหลากหลายในสังคมทำให้สามารถพัฒนา ปรับปรุง และสามารถสร้างผลผลิต ทางนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดการยกระดับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ด้วยการปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นครูมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำกับ ติดตาม ให้คำแนะ ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกภูมิภาค ได้รับการพัฒนา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นครูมืออาชีพ และจากการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการ เรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ที่ผ่านมาทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training และได้นำไปจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามบริบทของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูด้าน Active Learning โดยสำนักต่าง ๆ ได้แก่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน รวมถึง หน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ

จากเหตุผลความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล ส่งเสริมและติดตามพัฒนาการของผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมกับมีระบบติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และสามารถช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการพัฒนาตลอดระยะเวลาดำเนินการตาม โครงการ และมีการรายงานในระบบติดตามด้วยทุกครั้ง

คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด