หน้าแรกอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลดวุฒิบัตร!! การอบรมโครงการ AL + GPAS 5 Steps (ระดับประถมศึกษา) จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 ดาวน์โหลดวุฒิบัตร!! การอบรมโครงการ AL + GPAS 5 Steps (ระดับประถมศึกษา) จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรม …อ่านต่อ…

*เมื่อเข้าหน้า Google Drive รบกวนทุกท่านหาชื่อโรงเรียนตนเอง โดยหาเรียงจากพยัญชนะ ก-ฮ*

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด