หน้าแรกอบรมออนไลน์ทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที จำนวน 18 หลักสูตร จัดทำโดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที จำนวน 18 หลักสูตร จัดทำโดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

รายชื่อหลักสูตร

 1. แบบทดสอบเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
 2. แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ. 2561
 3. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ(Coding)
 4. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 5. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 6. แบบทดสอบออนไลน์เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 7. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา”
 8. แบบทดสอบออนไลน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
 9. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
 11. แบบทดสอบออนไลน์การวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
 12. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 13. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
 14. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”
 15. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนโยบายและแผน
 16. แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
 17. แบบทดสอบเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
 18. แบบทดสอบออนไลน์การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ที่มา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
http://spb3.go.th/spb3/index.php
http://spb3.go.th/spb3/cert/index.php

Post updated : 15/10/2022

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด