หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ฟรี!! Thai MOOC หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

อบรมออนไลน์ฟรี!! Thai MOOC หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

เนื้อหาของหลักสูตร

แนะนำโครงการ Thai MOOC
เริ่มต้นก่อนเรียน
หน่วยที่1 รู้จัก Google Sites
หน่วยที่2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์
หน่วยที่ 3 การจัดการหน้าเว็บไซต์และเมนูเว็บไซต์
หน่วยที่4 การแทรกเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
หน่วยที่5 การแทรกเนื้อหาจากแอปพลิเคชันของ Google
หน่วยที่ 6 การเผยแพร่เว็บไซต์
แบบทดสอบวัดผลประมวลความรู้
แบบสำรวจหลังเรียน
แบบสำรวจหลังเรียน Thai MOOC

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง สื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสายงานได้งานได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บด้วย Google Sites

2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้

3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ บนเว็บได้อย่างเหมาะสม

4. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ในการเผยแพร่เว็บไซต์ได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70 % ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ ประกอบด้วย

  • คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละหน่วย 70 %
  • คะแนนแบบทดสอบวัดผลประมวลความรู้หลังสิ้นสุดบทเรียน 30 %
ติดต่อผู้สอน

ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้สอนผ่านทางกระดานสนทนา หรือที่ Email : danaisak.k@pkru.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด