คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ป. 1

จำนวน 155 คำ
ฝึกอ่าน

ป. 2

จำนวน 159 คำ
ฝึกอ่าน

ป. 3

จำนวน 154 คำ
ฝึกอ่าน

ป. 4

จำนวน 258 คำ
ฝึกอ่าน

ป. 5

จำนวน 254 คำ
ฝึกอ่าน

ป. 6

จำนวน 253 คำ
ฝึกอ่าน