หน้าแรกข่าวทั่วไปประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 771,730 ราย ของทุกส่วนราชการ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ (กดที่ข้อความเพื่อดูรายชื่อ)

 1. องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. ลกจ้างประจำของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4. พนักงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. พนักงานราชการ สำนักงานรัฐมนตรี
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 8. สำนักงานรัฐมนตรี
 9. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 10. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 11. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 12. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 13. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 14. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 15. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 16. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 17. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 18. พนักงานองค์กรของรัฐ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
 19. พนักงานองค์กรของรัฐ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 20. พนักงานองค์กรของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 21. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เหรียญจักรมาลา จํานวน 27,438 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน 72,558 ราย รวมทั้งสิ้น 99,996 ราย
(ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 2 ไฟล์
1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_15_4/1.PDF
2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_15_5/1.PDF

ข้อมูลและภาพจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด