บทความล่าสุด

ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๙,๙๗๙ ราย

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๙,๙๗๙ ราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

สมัครอบรม โครงการจัดทำระบบพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพหลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.25422542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กล่าวไว้ ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการ ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ เช่น รักชาติ...

5 Midjourney Prompts สร้างสื่อการสอนภาพระบายสีด้วย AI

Midjourney เป็นปัญญาประดิษฐ์สายภาพประกอบ เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้คิดค้นชื่อ David Holz อดีตนักวิจัยด้านประสาทวิทยาของ NASA ผู้เต็มไปด้วยประสบการณ์ในวงการไอที และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Leap Motion บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Motion Tracking ซึ่ง Midjourney มีทีมงานเพียง...

ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail อบรมออนไลน์ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ...

เข้าอบรม อบรมออนไลน์ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE SITE จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม...

อบรมออนไลน์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที จำนวน 18 หลักสูตร จัดทำโดย สพป.สุพรรณบุรี...

เข้าทำแบบทดสอบได้ที่นี่ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); รายชื่อหลักสูตร แบบทดสอบเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ. 2561 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ(Coding) แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา” แบบทดสอบออนไลน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active...

อบรมออนไลน์ฟรี 22 หลักสูตร ทดสอบผ่าน 70 % สามารถคลิกรับวุฒิบัตรได้ทันที !!! จัดทำโดย...

***แจ้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนทราบ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้ง 22 หลักสูตรจำนวนมากทำให้ระบบสืบค้นวุฒิบัตรมีปัญหา ดังนั้นท่านที่เข้าอบรมจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้หลัง เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ** ทดสอบผ่าน 70% กลับมาดาวน์โหลดวุฒิบัตรหลังเที่ยงของวันถัดไป **!! โดยไม่ต้องส่งแบบทดสอบซ้ำ !!(ดาวน์โหลดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อความสะดวกในการค้นหา)>> ขั้นตอนการค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร << ระบบค้นหาวุฒิบัตร ...

เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

สมัครอบรม เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หมายเหตุ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการhttps://forms.gle/XMrdh7nS1i8skcjY8 ลิงค์ Infographic...

📌 ขอเชิญชวนเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพม.กท2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอเชิญชวนเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนน 80 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพม.กท2(รองรับได้วันละ1,500ใบ)ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.65 เริ่มแบบทดสอบกดลิ้งค์ที่ด้านล่าง 👉 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูCommunicative English Test for Teachersทำแบบทดสอบ -...

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2”

รายละเอียดโครงการ -> # ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร!! ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 # สำหรับเงื่อนไขในการรับเกียรติบัตรหลังอบรมทางออนไลน์ ขอเน้นย้ำกติกา 3 ข้อ คือ1. ต้องสมัครสมาชิก และคลิกเลือกลงทะเบียนเขาอบรม ในแต่ละหลักสูตรที่สนใจ ลงทะเบียนทีนี่2. เข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนเท่านั้น3....

32 หลักสูตรอบรมออนไลน์ จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

> เข้าอบรม < ระบบ E-learning CME2 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีหลักสูตรในด้านการศึกษา ของ สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้ผู้สนใจเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย และสะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกาศ ๆ หลักสูตรบทเรียนนิเทศออนไลน์ ของ สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เวลาในการศึกษา...

บทความยอดนิยม

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที จำนวน 18 หลักสูตร จัดทำโดย สพป.สุพรรณบุรี...

เข้าทำแบบทดสอบได้ที่นี่ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); รายชื่อหลักสูตร แบบทดสอบเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ. 2561 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ(Coding) แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา” แบบทดสอบออนไลน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active...

Step by Step แปลงตัวเลขไทย/อารบิค ในเอกสาร Mircrosoft Word

วิธีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย หรือ แปลงตัวเลขไทยเป็นอารบิก ในเอกสาร Microsoft Word โดยจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่ต้องการทั้งหมดในเอกสาร ไม่ต้องมาเปลี่ยนเองทีละตัว มาดูวิธีการทำกันครับ https://youtu.be/JC0XEXP003U 1. เปิดโปรแกรม microsoft word แล้วไปที่แท็บ มุมมอง -> มาโคร -> แสดงมาโคร 2. ตั้งชื่อ แมโคร...

อบรมออนไลน์ฟรี 22 หลักสูตร ทดสอบผ่าน 70 % สามารถคลิกรับวุฒิบัตรได้ทันที !!! จัดทำโดย...

***แจ้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนทราบ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้ง 22 หลักสูตรจำนวนมากทำให้ระบบสืบค้นวุฒิบัตรมีปัญหา ดังนั้นท่านที่เข้าอบรมจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้หลัง เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ** ทดสอบผ่าน 70% กลับมาดาวน์โหลดวุฒิบัตรหลังเที่ยงของวันถัดไป **!! โดยไม่ต้องส่งแบบทดสอบซ้ำ !!(ดาวน์โหลดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อความสะดวกในการค้นหา)>> ขั้นตอนการค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร << ระบบค้นหาวุฒิบัตร ...

BOTNOI Voice แจกฟรี 1 หมื่น Point สำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศ

คลิ๊ก! สมัครใช้งาน หรือ Scan QR CODE สมัครใช้งาน เวบไซต์ https://voice.botnoi.ai/ ลงทะเบียน BOTNOI Voice x ครูอาจารย์ทั่วประเทศ https://youtu.be/xHBmpQnBYLo https://youtu.be/pRfv3CZfLoA BOTNOI Voice เป็น AI ที่สามารถใช้แปลงข้อความเป็นเสียง เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ที่จะนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอน ดังตัวอย่างในคลิปข้างล่าง website : https://voice.botnoi.ai/ https://youtu.be/JBtvcKeYIkY ทีมงาน...

เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

สมัครอบรม เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หมายเหตุ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการhttps://forms.gle/XMrdh7nS1i8skcjY8 ลิงค์ Infographic...

ดาวน์โหลดฟอนต์สำหรับเอกสารราชการ Th Sarabun PSK , Th Sarabun New

ดาวน์โหลดฟอนต์ Font TH Sarabun PSK ถูกกำหนดให้ใช้งานครั้งแรกคือ วันที่ 7 กันยายน 2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานบริหารราชการทั้งหมดใช้ชุด Font TH Sarabun PSK เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในสังกัดมีรูปแบบฟอนต์เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนชุดฟอนต์เดิมที่มาจากเอกชน คือ Angsana New ,...

ครูแบ่งปัน

BOTNOI Voice แจกฟรี 1 หมื่น Point สำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศ

คลิ๊ก! สมัครใช้งาน หรือ Scan QR CODE สมัครใช้งาน เวบไซต์ https://voice.botnoi.ai/ ลงทะเบียน BOTNOI Voice x ครูอาจารย์ทั่วประเทศ https://youtu.be/xHBmpQnBYLo https://youtu.be/pRfv3CZfLoA BOTNOI Voice เป็น AI ที่สามารถใช้แปลงข้อความเป็นเสียง เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ที่จะนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอน ดังตัวอย่างในคลิปข้างล่าง website : https://voice.botnoi.ai/ https://youtu.be/JBtvcKeYIkY ทีมงาน...

ดาวน์โหลดฟอนต์สำหรับเอกสารราชการ Th Sarabun PSK , Th Sarabun New

ดาวน์โหลดฟอนต์ Font TH Sarabun PSK ถูกกำหนดให้ใช้งานครั้งแรกคือ วันที่ 7 กันยายน 2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานบริหารราชการทั้งหมดใช้ชุด Font TH Sarabun PSK เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในสังกัดมีรูปแบบฟอนต์เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนชุดฟอนต์เดิมที่มาจากเอกชน คือ Angsana New ,...

เเจกไฟล์ปกรายงานแก้ไขได้ powerpoint เพจครูตงแจกปก

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ที่มา เพจ ครูตงแจกปก

ขั้นตอนง่าย ๆ การสมัคร Canva เพื่อการศึกษา

สมัคร Canva เพื่อการศึกษา Canva คืออะไร ? Canva เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่จะช่วยผู้ใช้ในเรื่องของการดีไซน์งานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่สไลด์พรีเซนเทชั่นอย่างเดียว แต่จะช่วยเหลือทุกงาน Artwork เท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ศิลปะเลยก็สามารถใช้ Canva ได้ บวกกับเทรนโลกในตอนนี้ที่การเรียนออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม Canva ที่มี template ให้เลือกใช้งานได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ต้องเตรียม 1. อีเมล์...

Botnoi Voice x Student #BOTNOI Voice ให้นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ...

Point free ให้นักเรียน นักศึกษา กดลงทะเบียนที่นี่ มาแล้ว❗️❗️หลังจากได้ผลตอบรับดีๆจากครู อาจารย์ทั่วประเทศ วันนี้เปิดโอกาสสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากใช้เทคโนโลยีเสียง AI 📣BOTNOI x นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศให้ใช้ BOTNOI Voice https://voice.botnoi.ai ฟรี!!!🚨 BOTNOI Voice เป็น AI ที่สามารถใช้แปลงข้อความเป็นเสียง...