หน้าแรกอบรมออนไซต์สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) รับสมัครเข้ารับการพัฒนา "หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 1-4"

สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) รับสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 1-4”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการใช้ Canva
2. สามารถออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva ได้

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 21 ชั่วโมง ดังนี้
รายวิชาที่ 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 2 การสร้าง Infographic ด้วย Canva (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 3 การสร้าง Motion Infographic (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 4 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (6 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ไม่เคยผ่านการพัฒนาหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคใหม่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. อายุไม่เกิน 55 ปี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานที่วิทยากรมอบหมาย
6. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
7. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการพัฒนาตลอดโครงการระยะเวลาการพัฒนา

ระยะเวลาการพัฒนา

รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่พัฒนา

Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

จำนวนรับสมัคร

รุ่นละ 60 คน

ค่าใช้จ่าย

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ

กำหนดรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2566

การสมัครเข้ารับการพัฒนา

รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

การประกาศรายชื่อ

1. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสิทธิของคณะทำงานบริหารโครงการ
2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
3. ผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาที่มีรายชื่อตามประกาศแล้วไม่เข้ารับการพัฒนาตามกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนี้ทุกรุ่น

ติดต่อสอบถาม Line กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

ที่มา: DigitalNidtep

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด