หน้าแรกข่าวการศึกษาการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. กรณีเปิดภาคเรียน  นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนปกติ  (เปิดภาคเรียนวันแรก 1 มิถุนายน 2564)
โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามปกติ

2. กรณีจัดการเรียนการสอน Online การสลับวันมาเรียน หรือรูปแบบอื่นๆ
–  ให้จ่ายอาหารกลางวันให้นักเรียน (20 บาท / คน / วัน) ปีงบประมาณ 2564 โดยให้เบิกจ่ายเดือนละ  1 ครั้ง และนับจำนวนวันตามจำนวนวันที่เป็นวันเปิดเรียน แต่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้  ตามมติ ครม. วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
–  ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายตามที่ สพฐ. กำหนด  คือ
– ตั้งกรรมการ การเบิกจ่าย อย่างน้อย 2 คน  ( ครูประจำชั้นและครูการเงิน )
– ให้มีการลงชื่อรับเงิน ( นักเรียน / ผู้ปกครอง )
– ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียน
– จัดเก็บหลักฐาน การจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบของหน่วยงาน

หมายเหตุ : มีหนังสือแจ้ง สพป. ทุกเขต ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04188/ว426 ลว. 29 มิ.ย. 2563
และหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04188/ว2 ลว. 5 ม.ค. 2564
1.  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04188/ว426 ลว. 29 มิ.ย. 2563 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2.  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04188/ว2 ลว. 5 ม.ค. 2564  ซักซ้อมการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด