หน้าแรกอบรมออนไซต์ " หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) "

[รุ่นที่ 4] ” หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) “

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูประถม และมัธยมที่สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus)” รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ที่พลาดจากรุ่นที่ 1-3 สามารถสมัครและอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

เลือกอบรมได้ทั้ง 3 หลักสูตรคือ
1. การเขียนโปรแกรม Scratch
2. การเขียนโปรแกรมภาษา Python
3. วิทยาการข้อมูล (Data Science)

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว ฝากแชร์ บอกต่อ และเข้าร่วมอบรมกันได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 1. แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)
 2. กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
 3. กิจกรรมที่ 2 การทำงานแบบมีทางเลือก วนซ้ำ และฟังก์ชัน
 4. กิจกรรมที่ 3 ลิสต์
 5. กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้งานไพทอน
 6. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขด้วย tkInter

จำนวนชั่วโมงเรียน 16 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 2 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 2 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั่วประเทศ
 2. ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
 3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
 4. ผ่านการทดสอบก่อนเรียน 50% ขึ้นไป (สามารถทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยทำได้จำนวน 3 ครั้ง และต้องได้คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสามารถเข้าศึกษาในบทเรียนได้

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

Course Staff Image #1

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #3

อาจารย์นพพร แสงอาทิตย์

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #4

อาจารย์อุรชา นุชเหลือบ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #5

อาจารย์ทัศนีย์ กรองทอง

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

ผศ. ดร. ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

อ.กิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง

นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี

อ.ธนายุส พิจยานนท์

อาจารย์ธนายุส พิจยานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนสตรีระนอง

อ.สุธนัย สุธาประดิษฐ์

อาจารย์สุธนัย สุธาประดิษฐ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

อ.ทัศนีย์ กรองทอง

อาจารย์ทัศนีย์ กรองทอง

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
 • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
 • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ตั้งกระทู้ถามในเมนู การสนทนา จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัย
(หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อ teacherpd@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ) )

ถาม: สามารถนับจำนวนชั่วโมง ว21 ได้หรือไม่?

ตอบ: สามารถนับจำนวนชั่วโมง ว21 ได้ 16 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 64069

ที่มา : https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด