หน้าแรกข่าวการศึกษาสพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่าง รับย้ายครู ปี 2566

สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่าง รับย้ายครู ปี 2566

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตําแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ให้ข้าราชการครูในสังกัด ที่มีความประสงค์ยื่นคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ สามารถยื่นคําร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์

ที่มา : สพป.นครปฐม เขต 2 https://www.npt2.go.th/work_group/detail/149

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด