หน้าแรกข่าวการศึกษาก.ค.ศ. ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๙ – ว ๑๑/๒๕๖๔)
และแนวปฏิบัติในการนําผลการประเมินที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินเดิมมาพิจารณาใหม่
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖)
——————————————————————-

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๔ – ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงมีมติปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกําหนดแนวปฏิบัติในการนํา ผลการประเมินที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินเดิมมาพิจารณาใหม่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินสําหรับการประเมินเฉพาะด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของตําแหน่งครู ตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ทุกวิทยฐานะ โดยกําหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน แต่ละด้าน ดังนี

ด้านที่ ๑ ต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕ สําหรับ การขอมีวิทยฐานะชํานาญการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ สําหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ สําหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ สําหรับการขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕ สําหรับ การขอมีวิทยฐานะชํานาญการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ สําหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๗๕ สําหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ สําหรับการขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

๒. กําหนดแนวปฏิบัติในการนําผลการประเมินที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินเดิมมาพิจารณาใหม่ ดังนี้

๒.๑ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการได้แจ้งมติไม่อนุมัติไปแล้ว
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการทบทวนผลการประเมินดังกล่าวตามเกณฑ์การตัดสินใหม่ แล้วแจ้ง สํานักงาน ก.ค.ศ. เฉพาะกรณีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การตัดสินใหม่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลผลการประเมิน ในระบบ DPA ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินใหม่ และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒.๒ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการยังมิได้นําเสนอผลการประเมิน ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินเดิมต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ทบทวน ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินใหม่ แล้วให้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด