หน้าแรกอบรมออนไลน์20 หลักสูตร E-learning ปี 2566 ผ่าน 80% รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1

20 หลักสูตร E-learning ปี 2566 ผ่าน 80% รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น สื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความสนใจ และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-Mail เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ แต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรส่งกลับทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

แบบแจ้งความประสงค์รับเกียรติบัตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครบทั้ง 20 หลักสูตร

หลักสูตร ปี 2566

หลักสูตรการรักษาวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ

หลักสูตรการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน Cyber Securit

หลักสูตรการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

หลักสูตรการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์  ในสถานศึกษา 

หลักสูตรการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

หลักสูตรแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ “คิดเลขเป็น”

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระภาษาไทย

หลักสูตรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

หลักสูตรทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรมาเรียนรู้ทัศนศิลป์กันเถอะ

หลักสูตรราชบุรี….ที่รัก

หลักสูตรโปรแกรม Canva

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด