หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ฟรี !! Starfish Labz วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

อบรมออนไลน์ฟรี !! Starfish Labz วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดคอร์ส
วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Learning Outcomes
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
2. แหล่งข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้
3. เครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง

4 บทเรียน
1. วิทยาการคำนวณ คืออะไร
2. แนวทางในการจัดการเรียนรู้
3. โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งอนาคต
4. เครื่องมือเพื่อการสอนโค้ดดิ้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด