หน้าแรกอบรมออนไลน์สถาบันพัฒนาครู ฯ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva

สถาบันพัฒนาครู ฯ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ครงสร้างหลักสูตร
จำนวน 3 รายวิชา 21 ชั่วโมง ดังนี้
รายวิชาที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva จำนวน 6 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 3 การออกแบบสื่อสวย ด้วย Canva จำนวน 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ครูผู้สอนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. อายุไม่เกิน 55 ปี
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 4. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการสร้างสื่อการสอนด้วย Canva
 5. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 6. ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างน้อย 3 เข็ม (ถ้าไม่ถึงแล้วอยู่ในอยู่ในดุลพินิจของทางผู้บริหารโครงการ)

สถานที่พัฒนา
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่าใช้จ่าย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เนื้อหารายวิชาที่รับผิดชอบ 1 หน่วยการเรียนรู้
 2. บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (สำหรับสมัคร Canva for Education)
 3. Notebook (เพื่อความสะดวกในการพัฒนา)
 4. หูฟังที่สามารถใช้ไมค์ได้
 5. ของเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น)
 6. ยารักษาโรค หากมีโรคประจำตัว หรืออื่นๆ ที่จำเป็น
 7. ผลตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเดินทางมาสถาบัน 72 ชั่วโมง (ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อ
  จะได้รับการติดต่อจากสถาบันเพื่อส่งผลการตรวจ Antigen Test Kit ก่อนการเข้ารับการพัฒนา สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง)

กลุ่มเป้าหมาย
รุ่นละ 60 คน

สมัครเข้ารับการพัฒนา
รุ่นที่ 1 เต็ม ดูประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 2 เต็ม ดูประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 3 เต็ม ดูประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 4 เต็ม ดูประกาศรายชื่อ

การประกาศรายชื่อ

 1. การประกาศการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสิทธิของคณะทำงานบริหารโครงการ
 2. กำหนดโควตาผู้เข้ารับการพัฒนาสถานศึกษาละ 2 คน/รุ่น
 3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
 4. ผู้เข้ารับการพัฒนาตามประกาศรายชื่อแล้วสละสิทธิ์จะหมดสิทธิ์การเข้ารับการพัฒนาโครงการนี้ในรุ่นถัดไป

สามารถแสกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

ข้อมูลเพิ่มเติม :
เวบไชต์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
http://www.nidtep.go.th/2022/index.php

เวบไซต์โครงการ : https://sites.google.com/view/digital65
FaceBook : กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด